MV )) Sam Kim - Seattle (with Lee JinAh)

MV )) Sam Kim - Seattle (with Lee JinAh)